• Waarom is magnesium belangrijk?

  Magnesium is nodig voor de vorming van bot en spieren en bij de overdracht van prikkels in de zenuwen.
 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ortho Communications & Science BV, statutair gevestigd te Baarn en kantoor houdende te Gendringen, gedeponeerd d.d. 25 oktober 1999 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09093629.

  1. Algemeen
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van deze overeenkomsten.
  1.2. Aanvulling of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn: De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1.3. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten kunnen door opdrachtgever niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen.
  1.4. Door of namens ons gegeven adviezen doen geen aansprakelijkheid onzerzijds ontstaan en binden ons niet.

  2. Aanbiedingen
  2.1. Tenzij anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen. Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is uitsluitend informatief.
  2.2. Wij behouden ons uitdrukkelijk de rechten voor op het bij de aanbieding verstrekte documentatiemateriaal waaronder in elk geval doch het uitsluitend wordt verstaan de auteurs-, merken-, handelsnaam-, model- en octrooirechten. Dit materiaal zal niet mogen verveelvoudigd en openbaar gemaakt. Dit materiaal zal evenmin aan derden mogen worden verstrekt, anders dan in het kader van de desbetreffende opdracht.

  3. Overeenkomst
  3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, nadat wij de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Die bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij hiertegen binnen acht dagen schriftelijk bezwaar is ontvangen. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van verzending van de bevestiging of – indien eerder – de datum waarop met het uitvoeren van de overeenkomst wordt aangevangen.
  3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht binden ons eerst, nadat deze schriftelijk door ons aanvaard zijn. Veranderingen in de opdracht welke vermindering of vermeerdering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen uitvoeringstermijn komt door de wijziging te vervallen.

  4. Prijzen
  4.1. Indien zich na het sluiten van een overeenkomst een wijziging in één van de prijsbepalende factoren voordoet, hebben wij het recht onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
  4.2. Indien opdrachtgever een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in artikel 236 boek 6 BW, deze persoon hierna te noemen ‘Consument’, is deze consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien wij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruikmaken van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. De consument dient binnen acht dagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken, na welke termijn dit recht vervalt. In geval van bedoelde prijsverhoging na de termijn van drie maanden heeft de consument geen recht op ontbinding.

  5. Betaling en verzuim
  5.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Wij zijn bevoegd in gedeelten te factureren. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook, tenzij opdrachtgever is aan te merken als een consument als bedoeld in artikel 4.2.
  5.2. Bij overschrijding van de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd enig overig ons toekomend recht op schadevergoeding.
  5.3. In geval van verzuim is de opdrachtgever gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten te voldoen. Deze worden begroot conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van Euro 68,-.

  6. Annulering
  Bij annulering door opdrachtgever van (een gedeelte van) de opdracht is opdrachtgever verplicht de volledige hoofdsom betrekking hebbende op de opdracht te vermeerderen met de vervallen rente, alsmede de ter zake van de opdracht gemaakte kosten, of kosten waarde wij ons verplicht hebben, te vergoeden, tenzij anders is overeengekomen.

  7. Uitvoering opdracht, uitvoeringstermijn / datum
  7.1. Wij hebben te allen tijde het recht in het kader van een opdracht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  7.2. Een overeengekomen uitvoeringstermijn of datum is slechts een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
  7.3. Overschrijding van een uitvoeringstermijn of datum verplicht ons niet tot enigerlei vergoeding van schade, noch heeft opdrachtgever het recht om de uitvoering van de op haar jegens ons rustende verplichtingen op te schorten. Dit opschortingsrecht heeft opdrachtgever wel, indien zij is aan te merken als een consument als bedoeld in artikel 4.2.
  7.4. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn of datum kan opdrachtgever slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij ons per aangetekend schrijven tot nakoming heeft gesommeerd, tenzij opdrachtgever is aan te merken als

  8. Ontbinding / opschorting
  8. 1 . Wij zijn bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de ons overigens toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, indien:
  – opdrachtgever in verzuim is met het (tijdig) nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst of indien duidelijk is dat opdrachtgever niet, met volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen;
  – opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of diens faillissement wordt aangevraagd;
  – het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
  In deze gevallen zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn.

  9. Intellectuele eigendomsrechten en andere exclusieve rechten
  9.1. Op al het materiaal, in welke uitingsvorm dan ook, in de meest ruime zin des woords, onder andere doch niet uitsluitend in print of digitaal, op Internet, of op CD-Rom, dat wij gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, hebben wij het (intellectuele) eigendomsrecht, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, wordt verstaan, het auteurs-, merk-, model-, octrooirecht en het handelsnaamrecht, tenzij op of bij het materiaal uitdrukkelijk anders wordt vermeld;
  9.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd het hiervoor genoemde materiaal openbaar te maken ofte verveelvoudigen ofte gebruiken in strijd met deze rechten en zonder onze uitdrukkelijke toestemming, tenzij noodzakelijk in het kader van de overeenkomst.
  9.3. Indien opdrachtgever materiaal aan ons levert in net kader van de uitvoering van de overeenkomst garandeert opdrachtgever ons dat wij door het gebruik daarvan al den niet in gewijzigde vorm, geen inbreuk maken op rechten van opdrachtgever of derden en vrijwaart opdrachtgever ons tegen alle claims van derden op her materiaal en de rechten daarop.

  10. Aansprakelijkheid
  10.1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, indien de schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet onzerzijds.
  10.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (ondergeschikten) van derden, door ons ingeschakeld in, het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
  10.3. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van gebreken aan het uitgevoerde, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van opdrachtgever, ondergeschikten van opdrachtgever of van anderen die opdrachtgever in het kader van met (een) derde(n) gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.
  10.4. Voor het geval wij verplicht zouden zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het uitgevoerde, wordt deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het uitgevoerde betrekking heeft.

  11. Overmacht
  11.1 Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, geeft ons het recht naar keuze de overeenkomst te annuleren, dan wel moment van uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het door ons reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
  11.2. Indien zich aan onze zijde een overmachtssituatie voordoet, zullen wij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

  12. Partiële nietigheid
  Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of net geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

  13. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
  13.1. De plaats waar opdrachtgever aan haar verplichtingen jegens ons moet voldoen, is onze vestigingsplaats.
  13.2. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  13.3. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen; tenzij partijen anders overeenkomen. Voor alle geschillen is het Weens Koopverdrag uitgesloten.
  13.4. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Zutphen bij uitsluiting bevoegd.
  13.5. De consument dient in de in de artikelen 13.3 en 13.4 genoemde gevallen binnen een maand nadat wij ons schriftelijk jegens de Consument op deze artikelen beroepen, schriftelijk aan ons kenbaar te maken dat de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter dient te geschieden.

 • Waarom is magnesium belangrijk?

  Magnesium is nodig voor de vorming van bot en spieren en bij de overdracht van prikkels in de zenuwen.